نفس میکشی!

درخواست حذف این مطلب
. . خانم! اگر بیمار باشه چی میشه؟ خانم! اگر جواب نگیره چی؟ خانم! اگر اشتباه از آب در بیاد؟! . خانم! اگر ثابت بشه بچه ی من نیست؟! خانم! اگر این بار هم تصویب نشه چی؟ خانم! اگر با این روش نتیجه نده؟ خانم! اگر ثابت بشه به هم نمیخوریم!!! خانم! ممکنه اجازه نده ازدواج کنیم؟! خانم! اگر دروغ گفته باشه! خانم! اگر بره و تنهام بذاره چکار کنم؟! خانم! اگر این ماه نتونم تسویه کنم؟ خانم! اگر کم بیارم!؟! خانم! اگر بهم خیانت کنه! خانم! اگر با این روش دیگه کار نکنه! خانم! اگر نیاد سر جلسه؟! خانم! اگر... . . . بیا بشین دو دقیقه کنارم! گوش کن...! داری نفس میکشی...! و همین برای خوشحال بودنت کافیه! باور کن! . . . . . . . . . . * پ.ن ع ارتباط خاصی با متن ندارد! فقط من دوستش داشتم! و البته یک دفعه دیدم دلم میخواهد ی مثل این پسربچه برایم کتاب بخواند و منم مثل فیل! گوش کنم :-)